منظره ای از یک گلزار زیبا کنار طبیعتی سرسبز و کوهستان در کانادا

طبیعت، هر چند خالی از هر شرّ ذاتی باشد و شیوه ارتباط درست با او را بدانیم، امّا از نظر یک انسان مؤمن، باز هم جای ماندن و دل بستن نیست. مناظر زیبا و نسیمهای روحنواز و نغمههای گوشنواز برای آن خلق نشدهاند که انسان را سرگرم خویش کنند. وقتی آدمی بداند که دیر یا زود باید همه جداشدنیها را بگذارد و برود، وقتی دلش جای دیگری باشد و در سر، هوای سرای دیگری را بپروراند، در کنار همین زیباییها احساس غربت و دلتنگی میکند.

نظرات کاربران
UserName