منظره ای از یک رودخانه زیبا میان جنگل در کانادا

گیاهان شمال کانادا َ، به تدریج به سمت جنگلهای درخت کاج تا توندرا وبه سمت زمینهای لم یزرع قطب شمال، در شمال دور، کم وکمتر میشود. نواحی اصلی شمال کانادا به مجمع الجزایر شمالی گستردهای که تعدادی از آنها، جزء بزرگترین جزایر دنیا هستند، احاطه شدهاند.

نظرات کاربران
UserName