منظره ای از یک رودخانه زیبا میان جنگل در کانادا

تقریباَ تمام جنگلهای کانادا از درختان کاج تشکیل شده اند . زیرا تنها این درخت است که می تواند زمستانهای سخت این کشور راتحمل کند . در سواحل کوهستانی اقیانوس آرام درختها در اندازه های غیر عادی رشد می کنند و رشته ای از جنگلهای بارانی کاج را تشکیل می دهند . در نواحی دور دست شمال درختها به تدریج کوتاهتر و پراکنده تر می شوند تا اینکه نهایتاَ به توندرا تبدیل می گردند.

نظرات کاربران
UserName