منظره ای از یک رودخانه کنار طبیعتی سرسبز و درختان در کالیفرنیا

روح تعالیم دینی، از طبیعت، چهرهای آرام و قدسی به دست میدهد که نه مزاحم انسان، که یاریگر اوست. اگر گاهی از سوی طبیعت، خطری متوجّه ما میشود، باید به نوع رابطهای که با آن برقرار کردهایم شک کنیم. اگر قانون درستی بر رابطه بین انسان و طبیعت حاکم نباشد و مقتضای حال و شرایط هر دو طرف رعایت نشود، هر کدام میتواند برای دیگری خطرآفرین باشد: شر، نه در جهان است و نه در انسان؛ بلکه از رابطه بیحساب این دو، به وجود میاید...

نظرات کاربران
UserName