منظره ای از یک دریاچه در حال غروب در کالیفرنیا

ما انسان ها جزئی از طبیعت هستیم پس احترام به طبیعت یعنی احترام به خود. احترام به طبیعت از شناخت طبیعت آغاز می شود و به عشق و محبتی می رسد که جاودانه است. هر آن چه که در وجود ما انسان ها است در طبیعت نیز جریان دارد. عدم آگاهی و شناخت طبیعت و اجزاء آن ، گیاهان حیوانات و .... و درپی آن آسیب رساندن به این نعمت خداوندی مورد تهدید قرار گرفتن بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری در طبیعت میشود.

نظرات کاربران
UserName