منظره ای از طبیعت کوهستانی و برفی کالیفرنیا

کوهستان زمینی است که کوه در آن بسیار باشد. به سرزمینهای مرتفع کوهستانی کوهساران نیز گفته میشود. کوه زمینی نسبتاً بلند است که در یک منطقه گستردهاست و عموماً بلندتر و شیبدارتر از تپه است. کوهها ۵۲٪ آسیا، ۳۶٪ آمریکای شمالی، ۲۵٪ اروپا، ۲۲٪ آمریکای جنوبی، ۱۷٪ استرالیا و ۳٪ آفریقا را پوشاندهاند و روی هم رفته ۲۴٪ خشکیهای زمین را شامل میشوند. اما از هر ۱۰ نفر یک نفر در کوهها زندگی میکند. همه رودخانههای مهم جهان از کوهها سرچشمه میگیرند و بیش از نیمی از آبی که انسانها نیاز دارند از کوهها به دست میآید.

نظرات کاربران
UserName