منظره ای از نخلها و گلهای زرد در کالیفرنیا

پیامبر اعظم(ص): نخل را نسوزانید و آن را در آب غرق نکنید. درخت بارور را قطع ننمایید و زراعت را به آتش نکشید

نظرات کاربران
UserName