منظره ای از طبیعت کوهستانی و برفی کنار دریا در کالیفرنیا

کوهستان زمینی است که کوه در آن بسیار باشد. به سرزمینهای مرتفع کوهستانی کوهساران نیز گفته میشود. کوه زمینی نسبتاً بلند است که در یک منطقه گستردهاست و عموماً بلندتر و شیبدارتر از تپه است. کوهها ۵۲٪ آسیا، ۳۶٪ آمریکای شمالی، ۲۵٪ اروپا، ۲۲٪ آمریکای جنوبی، ۱۷٪ استرالیا و ۳٪ آفریقا را پوشاندهاند و روی هم رفته ۲۴٪ خشکیهای زمین را شامل میشوند. اما از هر ۱۰ نفر یک نفر در کوهها زندگی میکند. همه رودخانههای مهم جهان از کوهها سرچشمه میگیرند و بیش از نیمی از آبی که انسانها نیاز دارند از کوهها به دست میآید.

نظرات کاربران
UserName