منظره ای از تکه های یخی روی رودخانه و ساحل در آلاسکا

ساحل منطقه تماس بین دریا و خشکی است. اصطلاح ساحل برای مساحت بین حداکثر مد و پایه پرتگاههای ساحلی در سواحل مرتفع و برای نواحی واقع بین حداقل جزر و بالاترین مرز پیشروی امواج طوفان نیز به کار میرود.در مناطقی چون خاور آمریکا عرض سواحل بیشتر و در نواحی دریای مدیترانه،عرض سواحل کم است. عواملی چون رسوبگذاری،فعالیت آتشفشانی،مرجانها و تغییرات سطح آب دریاها در پیدایش انواع سواحل مؤثرند اما عواملی چون موج،جزر و مد،جریان دریایی،یخچال طبیعی و باد نیز پیوسته سواحل را تغییر میدهند. برخی سواحل هموار و پست هستند؛ در حالی که در برخی دیگر صخره وجود دارد. یخ فرم جامد آب است . نقطه انتقال میان آب جامد و مایع در فشار یک اتمسفر صفر درجه سانتیگراد همچنین با صفر درجه سلسیوس تعریف میشود.با افزایش فشار این دمای انجماد کاهش مییابد. در یخ مولکولهای آب با پیوندهای هیدروژنی به همدیگر پیوسته اند.

نظرات کاربران
UserName