منظره ای از گلزاری زیبا و طبیعتی سرسبز در آلاسکا

ذات پدیده های طبیعی و اوصاف و آثار آنان دلالت بر پدید آورنده ای دانا و حکیم و لطیف و تدبیرگر دارد. این پدیده ها خود به خود پدید نیامده اند و کسی که مانند آنها باشد نیز آنان و آثار و نظم حاکم بر آنها را به وجود نیاورده است؛ دقت بیشتر و فهم بیشتر روابط این پدیده ها و آثار و اوصاف ژرف و همه جانبه آنان، آدمی را بیشتر به صفات خداوند از قبیل اتقان صنع و قدرت آفرینش و دانایی و حکمت او آشنا می سازد. تو گویی هر پدیده طبیعی آئینه ای است که به فراخور وجود خود اوصاف خداوندی را منعکس می کند.

نظرات کاربران
UserName