منظره ای از یک دریا کنار کوههای برفی در آلاسکا

زمین دارای دامنهٔ وسیعی از منظرهها از جمله منظرههای یخی مناطق قطبی، منظرههای کوهستانی، منظرههای بیابانی، منظرههای جزیرهای و ساحلی، منظرههای جنگلی متراکم و انبوه شامل جنگلهای شمالی و جنگلهای انبوه گرمسیری، و منظرههای کشاورزی مناطق معتدل و گرمسیری است. منظره یا چشمانداز، ویژگیهای نمایان ناحیهای از زمین است که عناصر فیزیکی همانند زمینچهرهها، بدنههای آبی مثل رودها، دریاچهها و دریا، عناصر زنده همانند پوشش زمین شامل پوشش گیاهی بومی، عناصر انسانی همانند کاربری اراضی، ساختمانها و سازهها، و عناصر ناپایدار مثل وضعیت روشنی و آبوهوا، را در بر میگیرد.

نظرات کاربران
UserName