منظره ای از آسمان در حال غروب آلاسکا

خداوند در قرآن، از انسانهایی یاد میکند که وقتی به آسمانها مینگرند، با خود میاندیشند که خداوند، اینها را بیهوده خلق نکرده است. عظمت و شکوه خلقت، علاوه بر آن که بر وجود خالقی توانا دلالت میکند، نشاندهنده اهداف و انگیزههایی بزرگ در پسِ این پردههای رنگارنگ است. ذهن توحیدی، با هر بار نظاره در جلوههای طبیعت، به چرایی این دستگاه عظیم میاندیشد و نقش و مسئولیت خویش را به عنوان خلیفه خداوند در زمین، با خود مرور میکند. او نمیتواند بپذیرد این خلقت عظیم با این نظم کامل، بدون هدفْ به وجود آمده باشد.

نظرات کاربران
UserName