تصویری از کشتی ها و لنجها روی آب

کشتی شناور بزرگی است که برای حمل مسافر و بار بر روی آبهای آزاد یا رودخانه و دریاچههای پهناور استفاده میشود. از دیگر شناورها میتوان از قایق، بارج، لنج و زیردریایی نام برد، با این همه، وسایل دیگری نیز هستند که میتوان به فهرست فوق افزود: کایاک، کرجی، کانو،... به کشتیهای نظامی اغلب ناو گفته میشود. بیشتر تمدنهای بشری در کنار آبراهها شکل گرفته و مسلما قایق و بعدتر کشتی وسیلهای مهم برای تردد و حمل و نقلشان بوده است. اما مشهورترین تمدنی که از دریانوردی سود برد و آن را توسعه داد تمدن فینیقیه بود، آنها با توسعه دریانوردی توانستند در دریای مدیترانه امپراتوری دریایی خود را از سواحل لبنان امروزی تا تونس و مراکش (کارتاژ آن زمان) ایجاد کنند. در سنگ نگارههای تمدن آشور فینیقیان سوار بر کشتیهای پارویی در حال حمل الوارهای سدار لبنانی دیده میشوند. همچنین آشوریها خود از کشتی بهعنوان وسیله حمل و نقل و جنگ استفاده میکردند.

نظرات کاربران
UserName