تصویری از قایقها و لنجها روی آب

قایق گونهای از شناورها است. قایق معمولاً از کشتی کوچکتر است. برپایه یکی از تعریفها، قایق شناوری است که قابل حمل توسط کشتی باشد. قایق در اصل تشکیل شده از یک ساختار شناوری به نام بدنه و یک ساختار پیشرانش، گاه برای آن عرشهای هم میسازند. پیشرانش قایق میتواند بهوسیله پارو، بادبان، پدال، چرخپرههای بخار و یا موتور باشد. لِنج گونهای از کشتی کوچک یا قایق بزرگ باری و مسافری است که در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند دیده میشود. لنجها بر پایه قایقهای بادبانی رایج در خلیج فارس ساخته میشود با این تفاوت که به جای بادبان با موتور حرکت میکند. عرشه باز یا نیمهباز دارد. از دهه ۱۹۵۰ میلادی موتور بنزینی یا دیزل برای پیشراندن لنجها بکار رفت و امروز بیشتر لنجها موتور دارند.

نظرات کاربران
UserName