منظره ای از یک طبیعت سرسبز و درختان

درخت یک گیاه بزرگ چوبی دیرپاست. از بلندای درختان نمی توان تعریف مشخصی ارایه داد ولی رویهمرفته درختان در بزرگسالی دست کم ۶ متر بلندا دارند. در ساختار یک درخت معمولاً شاخههایی وجود دارند که به یک تنه بزرگ پیوند دارند. در سنجش با دیگر گونههای گیاهی و جانوری، درختان زندگی دیرپایی دارند. گونههایی از درختان بیش از ۱۰۰ متر قد میکشند و برخی درختان نیز چند هزار سال عمر میکنند. درختان از عناصر مهم چشمانداز طبیعی، باغسازی و محوطهسازی هستند.

نظرات کاربران
UserName