منظره ای از طبیعت کوهستانی و ابرها در چین

در برخی ایات قرآن، علاوه بر این که مبدأ خلقت و مراحل تکامل بعضی از پدیدههای طبیعی مطرح شده است، توجّه انسان به هماهنگی بین پدیدههای طبیعی سوق داده میشود و به بشر میآموزد که حواث طبیعی عالم را تصادفی فرض نکند و در پی کشف قوانین منظم آنها باشد: خدایی که بادها را میفرستد و به وسیله آنها ابر را برمیانگیزاند، پس ابر را هر طور که بخواهد در آسمان میگستراند و آن را به صورت قطعهقطعه در میآورد، آن گاه میبینی که قطرات باران از لابهلای ابرها خارج میشود سوره روم، ایه48.

نظرات کاربران
UserName