منظره ای از زمین و تپه های برفی در چین
قرآن کریم ـ که در همه عرصههای زندگی، چراغ راهنمای مسلمانان است ـ در مورد طبیعت هم به کمک ما آمده است و دستورها و رهنمودهایی را به منظور استفاده درست از طبیعت و رفتار صحیح با مظاهر طبیعی اطرافمان، در اختیار ما قرار داده است تا با اتّکا به آن راهنماییها، رابطه خود را با محیط اطرافمان به گونهای مؤثّر و سازنده شکل دهیم. اهمیت این موضوع در اسلام، تا حدّی است که ده درصد ایات قرآن (حدود 750 ایه)، به طبیعت و پدیدههای طبیعی اختصاص یافته است.
نظرات کاربران
UserName