منظره ای از یک آبشار در چین

آبشار یکی از پدیدههای زمینشناسی است. آبشار معمولاً زمانی رخ میدهد که آبی که در یک بستر (رود، جویبار و غیره) در جریان است از روی یک صخرهٔ مقاوم نسبت به فرسایش که نسبت به محیط خود اختلاف سطح دارد گذر کند.

نظرات کاربران
UserName