منظره ای از طبیعت کوهستانی و ابرها در چین

طبیعت، از ماده طبع به معنای: نهاد، سرشت و حیات مادّی است و در تعریف آن گفتهاند که: طبیعت، شامل همه موجودات مادّی، همراه با قوانین حاکم بر آنهاست و همچنین اجرام آسمانی و تمامی اجسام اطراف ما را هم شامل میشود. مصادیق طبیعت، عبارتاند از: زمین، آسمان، کوه، دشت، دریا، رودخانهها، حیوانات، گیاهان، ابرها، بادها و روابط و قوانین حاکم بر آنها.

نظرات کاربران
UserName