منظره ای از صخره ای بزرگ شبیه انسانی در حال فریاد در چین

از سال 2000، براساس میراث زمینشناسی و با هدف حفظ این میراث، چین به طور رسمی 44 ژئوپارک ملی را به منظور جلب اکوتوریستهای داخلی وخارجی معرفی کرد. حفظ و توسعه این میراث، فواید اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مطلوبی در چین به بار آورده است و باعث شده این کشور در شبکه ژئوپارکهای جهانی تحت سرپرستی یونسکو جایگاهی ممتاز پیدا کند. با اجرای برنامههای توسعه توریسم تعداد توریستها و اکوتوریستها در سال 1980، 7/5 میلیون نفر بوده در حالیکه در سال 2001 این میزان به بیش از 89 میلیون نفر رسیده است. یعنی چین در طی 20 سال بیش از 1700 درصد رشد در تعداد توریستها و اکوتوریستهای خود داشته است.

نظرات کاربران
UserName