منظره ای از طبیعت کوهستانی چین در حال غروب

نظام منظّم و پیچیده طبیعت، دلیل روشنی است بر عظمت خالق متعال و علم بیپایان و قدرت سترگ او؛ امّا اُنس بشر با طبیعت و تکراری و روزمرّه بودن حوادث طبیعی (مثل: طلوع و غروب خورشید و ماه، آمد و شدِ شب و روز و تغییر فصول و...)، باعث غفلت انسان از توجّه به خالق آنها میشود. از این رو، قرآن، با بیان حوادث روزمرّه زندگی آدمی، انسان را به تأمّل در آنها وا میدارد و همه این پدیدهها را به عنوان نشانههای عظمت و حکمت آفریننده آنها معرّفی میکند: خداست که هر جنبندهای را از آب آفرید. پس برخی از آنها بر روی شکم راه میروند و پارهای بر روی دو پا و گروهی بر روی چهار پا. خدا هر چه بخواهد، میآفریند و البته خدا بر هر چیزی تواناست سوره نور، ایه 45.

نظرات کاربران
UserName