منظره ای از خانه ای قدیمی در چین در حال غروب

در طول تاریخ خلقت، طبیعت، گاه خدای انسان و گاه ابزار انسان بوده است. انسان، همواره یا سوار بر طبیعت است و از مظاهر آن، نهایت استفاده را میبرد و یا به شدّت، مسحور طبیعت میشود و طبیعت، او را رام خویش میکند و حتّی زندگی او را دستخوش تغییرات اساسی قرار میدهد. بر همین اساس است که رابطه انسان و طبیعت باید با شناخت درست از طبیعت و بر اساس معیارهای عقلانی ترسیم شود.

نظرات کاربران
UserName