منظره ای از دریا و کوهستانی در چین

دریای جنوبی چین دریایی حاشیهای است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار میآید و ناحیهای در حدود ۳ و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگهٔ تایوان را دربر میگیرد. پس از پنج اقیانوس جهان این دریا بزرگترین ناحیهٔ دریایی جهان است. جزیرههای واقع بر دریای جنوبی چین که با هم یک مجمعالجزایر را تشکیل میدهند بالغ بر صدها عدد هستند. این جزیرهها که عمدتاً خالی از سکنه هستند و همچنین خود دریا مورد جدال کشورهای مختلف بودهاند. به همین علت حتی نامهای متفاوتی برای اشاره به این دریا به کار میرود که البته دریای جنوبی چین نام پذیرفته شدهٔ بینالمللی، حداقل در انگلیسی و زبانهای اروپایی است.

نظرات کاربران
UserName