ساخت کلیسای جالب نامرئی در بلژیک
کلیسای نامرئی واقع در بلژیک به صورتی طراحی شده است که فقط از یک زاویه مخصوص بصورت کلیسا نمایان خواهد شد. در بقیه زوایا تقریبا چیزی از کلیسا مشخص نیست.
نظرات کاربران
UserName