منظره ای از طبیعت کوهستانی چین

چین یکی کشور هایی محسوب میشود که با هوشمندی توانسته در کنار جذب گردشگران از آثار تاریخی و کهن خود، آنها را به بازدید از جاذبههای بیابانی نیز ترغیب کند. این کشور به منظور کسب درآمد از طریق جلب گردشگران داخلی و خارجی در بعضی از مناطق بیابانی خود که پروژههای تثبیت شنهای روان انجام شده است و عرصههای بیابانی بصورت جنگلکاریهای وسیع و فضای سبز مناسب در آمده است با ایجاد تسهیلات و امکانات رفاهی، پارکها و تفرجگاههای زیبائی ایجاد نموده است.

نظرات کاربران
UserName