منظره ای از یک کوه در چین

سرزمینچینازمرکزرود“خهلونگجیانگ“درشمالدهکده“موهه“(۵۳درجهو۳۰شصتمدرجهعرضجغرافیائی شمالی)واقعدرشمالچینآغازوبهجزیره“ذنگموآنشا“(۴درجهعرضجغرافیائی شمالی)درجنوبجزایر“نانشا“درجنوبچیناتمدادمی یابد.ازشمالتاجنوبچین۴۹درجهعرضجفرافیائی و۵۵۰۰کیلومترفاصلهدارد.انتهای شرقی سرزمینچینمرکزاتصالرودهای “خهلونگجیانگ“و“ووسولی”(۱۳۵ درجهو۰شصتمی درجهطولوعرضجغرافیائی شرقی) وانتهای غربی چیندرفلاتپامیر(۷۳درجهو۴۰شصتمدرجهطولجغرافیائی شرقی) است.ازشرقتاغرب۶۰درجهطولیجغرافیائی و۵۰۰۰کیلومترفاصلهدارد. طول مرزهای خشکی چین به حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر می رسد.

نظرات کاربران
UserName