منظره ای از کوهستان برفی و دریایی در چین

درمان همه بیماری ها در طبیعت نهفته است. زیرا جریان زندگی در درون طبیعت نهاده شده است آنچه انسان نمی داند، طبیعت به انسان می گوید و آنچه انسان ندارد طبیعت دارنده آن است . از این روست : طبیعت زیستی، حقیقت پرستی است. طبیعت طریق الهی است. پس از طریق آن می توان به حضور خدا رسید و روح الهی است که با تجربه آن، تجربه حضور الهی میسر می گردد. این روح الهی است که در طبیعت جاری است که با دریافت آن روح انسان به جریان افتاده و در خداوند جاری می شود. طبیعت بزرگ ترین آموزگار ما بوده و هنوز مانده و چرا پس از این نماند.

نظرات کاربران
UserName