منظره ای از طبیعت کوهستانی چین در حال غروب

امروزه طبیعتگردی در میان گونههای مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار است و در بیست ساله اخیر شاهد گسترش سریع فعالیتهای طبیعتگردی در سراسر جهان بوده ایم و انتظار میرود بر شدت این گسترش نیز افزوده شود. به طوری که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۱۰ طبیعتگردی با رشد سالیانه ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاترین رشد در بخشهای مختلف گردشگری خواهد داشت و در پایان سال ۲۰۱۰، ۵۰ درصد گردشگران متعلق به بخش طبیعتگردی خواهد بود.

نظرات کاربران
UserName