منظره ای از دریایی در چین در حال غروب

چیزی که انسان در پدید آوردن آن دخالت نداشته باشد را طبیعت گویند. طبیعت محصول دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژهها است. انسان، پیش از زندگی در شهرها، در طبیعت میزیستهاست. تغییر و دگرگونی از ویژگیهای طبیعت است. گرایش بشر به تغییر و دگرگونی در طبیعت باعث ایجاد دیدگاهی در فلسفه به نام طبیعت گرایی شد. از فیلسوفانی که دیدگاه خود را بر اساس تغییر پذیری طبیعت قرار دادهاند میتوان از دنیس دیدرو و مارکی دوساد نام برد.

نظرات کاربران
UserName