منظره ای از طبیعت چین در حال غروب

طبیعتگردی، اکوتوریسم یا بومگردی، گونهای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دستنخورده جهان سفر میکنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهیها و دیگر جانوران میپردازند. به اینگونه از گردشگران که به دیدار از زیستبوم و طبیعت میپردازند، نام طبیعتگرد، اکوتوریست یا بومْگرد داده شده است. بسیاری از کشورها بخش هنگفتی از درآمد خود را از بومگردان خارجی تأمین میکنند.

نظرات کاربران
UserName