خلیج هالونگ در ویتنام
خلیج Halong به معنای اژدهای نزولکرده خلیج کوچکی واقع در استان کوانگ نن در شمال شرقی ویتنام است که از نظر اجرایی به شهر هالونگ، شهرک کام فا و بخشی از ناحیه وان دون تعلق دارد. این خلیج در فهرست میراث جهانی یونسکو جای داشته و یکی از مقاصد محبوب گردشگران است. بطوریکه در سال ۱۹۹۴ منطقهٔ مرکزی خلیج هالونگ از سوی یونسکو در فهرست میراث جهانی قرار گرفت و در سال ۲۰۰۹، بنیاد عجایب هفتگانهٔ جدید این خلیج را در فهرست نامزدهایش به عنوان یکی از عجایب هفتگانه طبیعت دنیا وارد نمود. از ویژگیهای خلیج هالونگ وجود هزاران جزیره و کارستِ سنگ آهکی در شکلها و اندازههای گوناگون است. این جزیره همچنین مرکز منطقهٔ بزرگتری است که خلیج بای تو لونگ در شمال شرقی و جزیرههای کات با در جنوب غربی را در برگرفته و همگی این مناطق از نظر زمینشناسی، جغرافیایی، ژئومورفولوژی، آب و هوا و خصوصیات فرهنگی شرایط یکسانی دارند. بنا بر پژوهشهای تاریخی انجامگرفته، انسانِ پیش از تاریخ در حدود دهها هزار سال پیش در این منطقه میزیسته است. خلیج هالونگ همچنین شاهد رویداده
نظرات کاربران
UserName