رودخانه ای شبیه جاده
هر چند که شبیه به جاده است ولی در واقع یک مسیر آبی است واقع در لوزیانا . دلیل شباهتش به جاده ، شناور شدن موجودات دریایی بر روی سطح آن میباشد.
نظرات کاربران
UserName