طراحی میزی با خاصیت موجی
هر گاه که شما بر روی این میز شیئی را قرار میدهید و یا از روی آن برمیدارید امواج بوجود آمده از آن در سراسر میز پخش خواهد شد. این میز با این ایده جالب طرحی است از Jeonghwa Seo و Hanna Chung .
نظرات کاربران
UserName