دریاچه ای که به رنگ آبی می درخشد
این پدیده بسیار نادر که باعث درخشیدن دریاچه به رنگ آبی شده است ناشی از فعالیت های حیاتی موجودات درون آب است که این دریاچه را که در استرالیا واقعشده رابسیار زیبا و دیدنی کرده است.
نظرات کاربران
UserName