نقاشی اعتراض بر دیوارهای آتن
بحران اقتصادی که یونانی ها را به خیابان کشاند،هنرمندان را هم به کار واداشت. 4 1نوامبر 2011. آتن نیز به طرابلس پایتخت لیبی می ماند.اعتراض ها به شکل نقاشی بر در و دیوار پایتخت یونان دیده می شود
نظرات کاربران
UserName