هواپیمای مسافربری از نمای زیرین
متناسب با تکامل تکنولوژیکی انواع هواپیماهای جت و غیره در سیستم حمل و نقل هوایی که مسلما مشکلات زیادی را از سر راه بشر بر می‌دارند، مسائل عدیده جدیدی را پدید می‌آورند که می‌تواند در وضعیت فیزیکی و سازه‌ای هواپیما و یا در امر سلامت و ایمنی سرنشینان تأثیر به سزایی داشته باشد. مسئله اخیر یعنی سلامت و آسایش سرنشینان بویژه در هواپیماهای مسافربری امری بسیار موثر و اجتناب ‌ناپذیر می‌باشد و به عنوان یکی از عوامل تعیین کنندة کیفیت هواپیما و گرداننده آن به حساب می‌آید.
نظرات کاربران
UserName