چند بالن با رنگها و شکلهای مختلف در حال آماده سازی برای پرواز
وقتی که هوا یا هر گاز دیگری گرم می شود ، منبسط می شود و فضای بیشتری را اشغال می کند. ( انگار هوا سبک تر شده باشد. ) چون همین اندازه هوا اگر گرم نشده باشد، فضای کمتری را اشغال کرده و انگار سنگین تر است (در واقع چگالی هوای گرم بیشتر از هوای سرد است). بالن هایی که با هوای گرم پر شده اند پرواز می کنند زیرا هوای داخل آنها از هوای بیرون سبکتر است. هوای داخل بالن وقتی گرم می شود از هوای سرد اطراف آن سبکتر است و فضای کمتری را اشغال می کند. بنابراین بالن در هوا شناور می شود، مانند چوب پنبه که روی آب می ماند و فرو نمی رود. زمانی که هوا سرد می شود بالن نیز به زمین خواهد افتاد.
نظرات کاربران
UserName