برای نمره 10 پهلوانان شرمنده باشیم؟
ایرانی ها باز حماسه آفریدند و در وب سایت IMDB به پویانمایی پهلوانان نمره ده دادند تا این پویانمایی از بسیاری از شاهکارهای سینمایی نمره بالاتری بگیرد!
چرا چنین رفتاری داریم و آيا این مشکل فرهنگی است؟
نظرات کاربران
UserName