شاه‌کلیدی مشکل‌گشا به توصیۀ آیت الله بهجت
مرحوم آیت الله بهجت، به ذکر شریف استغفار به‌طور ویژه اهمیت می‌دادند. می‌گفتند: اگر همۀ مرواریدهای آب‌های عالم را جمع کنند،‌ با این ذکر برابری نمی‌کند. با مطالعۀ کتاب‌هایی که به گردآوری رهنمود‌های اخلاقی ایشان پرداختند معلوم می‌شود ایشان این شاه‌کلید را برای گشایش بسیاری از قفل‌های زندگی (مطابق با فهرست پائین) توصیه کرده‌اند.
نظرات کاربران
UserName