فقط دانش آموزان کرونا نمی گیرند؟
مدارس با تصميم ستاد ملی کرونا در بسیاری از شهرها و استان های ایران باز شدند. این درحالی است که باشروع موج ششم کرونا، رنگ شهرها از آبی به سوی زرد و نارنجی و حتی قرمزتغییرمی کنند. این تصمیم مخالفان
جدی دارد.
نظرات کاربران
UserName