چگونه بفهمم نمازم قبول شده یا نه؟
امام صادق(ع) نماز را محور قبولی و پذیرش دیگر اعمال صالح و رد شدن نماز را باعث مردود شدن دیگر اعمال نیک معرفی می‌کند.
نظرات کاربران
UserName