یک نکته از صفحه 49 قرآن کریم (برگرفته از تفسیر نور)
تُبدُوا ما فِی أَنفُسِکُم؛
از کوزه همان برون تراود که در اوست. اعمال انسان ها نشانگر طرز تفکر و اعتقادات درونی آنهاست.
نظرات کاربران
UserName