ببخش که یادم می رود معبودی دارم
مرا ببخش که یادم می رود معبودی دارم، زیباتر و مهربانتر از هر چیز...
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
بخشش

معبود

خداوند

کاربردی

تصاویر مرتبط