دوری و دوستی؛ یلداتون مبارک
تو کسانی را داری که به اندازه تمام دانه های برف، برایت آرزوهای خوب دارند، و دلگرم میشوی به حمایت آنهایی که دورند و از هرچه نزدیک است، به تو نزدیک تر ...
یلدا یعنی؛ آدمها برای سلامت نفس و جانشان و برای زنده ماندن؛ عشق میخواهند.
یلدا یعنی ؛ قدرِ با هم بودن ها را بدانیم.
نظرات کاربران
UserName