تصویرسازی نوستالوژیک از دورهمی شب یلدا
همه از بلندی یلدا گفتند...
انقدر چشممان به بلندای این شب بود که کوتاهی زندگی و لحظه‌های با هم بودن را ندیدیم.

باز هم آمدی یلدا
طولانی و افسونگر...
ولی با که قسمتت کنم؟

نه خلوت انسی مانده و نه جمع دوستان

شب تنهایی‌ کوتاه خوشتر است

متن و تصویرسازی از اینستاگرام علی میری
نظرات کاربران
UserName