برج ساعت تبریز
اینها تصاویری از ساعت مشهور تبریز در بالای برج ساعت این شهراند.این ساعت توسط آلمان ها ساخته شده و هر ساعت به تعداد همان ساعت و هر یک ربع نیز سه بار زنگ می زند.
نظرات کاربران
UserName