مسیر پیشرفت دفاعی و هسته ای ادامه دارد
پوستر این مسیر ادامه دارد ...

دشمنان با حذف و ترور قهرمانان و دانشمندان این کشور نمی‌توانند ما را از ادامه مسیر منصرف کنند.
نظرات کاربران
UserName