پوستر | قوهٔ قاطع
رهبرانقلاب: فساد مالی گرفتاری بزرگ و ویروسی خطرناک و واگیردار است... دستهای آلوده و ناپاکی که موجب انتقال فساد می شوند، جز قطع شدن چاره‌ای ندارد.
نظرات کاربران
UserName