خلیج فارس
با استفاده از تکنیک نورد صفحه و تسمه با فلز نقره دو قطعه مدال و انگشتر با طراحی خاص نقشه ایران ساخته شده..
در محل فرضی کوه دماوند یک قطعه یاقوت سرخ به نشانه آتشفشان دماوند کار شده که ابعاد یاقوت با توجه به نسبت تناسب وسعت ایران و ارتفاع دماوند در نظر گرفته شده ..
در محل دریای خزر و خلیج فارس کار مشبک شده و با استفاده از چند قطعه فیروزه تراش خورده آبی آب به نمایش در آمده
اثر فاخر استاد مهدی ابراهیمی رشته انگشتر سازی سنتی
عکاس مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName