قدس خرمشهر دیگر می‌شود
جریان مقاومت تا زمانیکه مردم واقعی سرزمین فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی بتوانند آزادانه سرنوشت خود را انتخاب کنند ادامه خواهد داشت. بر این اساس می‌توان شعار مقاومت فلسطینی را «مقاومت تا همه پرسی» دانست.
نظرات کاربران
UserName